- Archiwum 2017

 • Klasa otwarta,V1,CWC,NDSwR,BOB
  Klasa otwarta,V1,CWC,NDSwR,BOB
 • Czarka i jej córka Luna (MISS CZARKONORDII Asketila)
  Czarka i jej córka Luna (MISS CZARKONORDII Asketila)
 • Międzynarodowa Wystawa w Lucencu
  Międzynarodowa Wystawa w Lucencu
 • Międzynarodowa Wystawa w Lucencu
  Międzynarodowa Wystawa w Lucencu
 • Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
  Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
 • Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
  Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
 • Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
  Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
 • Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
  Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
 • Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
  Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
 • Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
  Krajowa Wystawa w Jeleniej Górze
 • Wystawa Międzynarodowa w Opolu
  Wystawa Międzynarodowa w Opolu
 • Wystawa Międzynarodowa w Opolu
  Wystawa Międzynarodowa w Opolu
 • Wystawa Międzynarodowa w Opolu
  Wystawa Międzynarodowa w Opolu
 • Wystawa Międzynarodowa w Opolu
  Wystawa Międzynarodowa w Opolu
 • Wystawa Międzynarodowa w Opolu
  Wystawa Międzynarodowa w Opolu
 • Wystawa Międzynarodowa w Opolu
  Wystawa Międzynarodowa w Opolu
 • Krajowa Wystawa w Gliwicach
  Krajowa Wystawa w Gliwicach
 • Krajowa Wystawa w Gliwicach. Debiut wystawowy córki Petry.
  Krajowa Wystawa w Gliwicach. Debiut wystawowy córki Petry.
 • Krajowa Wystawa w Gliwicach. Debiut wystawowy córki Petry.
  Krajowa Wystawa w Gliwicach. Debiut wystawowy córki Petry.
 • Międzynarodowa Wystawa w Bratysławie
  Międzynarodowa Wystawa w Bratysławie
 • Międzynarodowa Wystawa w Bratysławie
  Międzynarodowa Wystawa w Bratysławie
 • Krajowa Wystawa w Świebodzicach
  Krajowa Wystawa w Świebodzicach
 • Krajowa Wystawa w Świebodzicach. Debiut wystawowy córki Petry.
  Krajowa Wystawa w Świebodzicach. Debiut wystawowy córki Petry.
 • Międzynarodowa Wystawa w Bratysławie
  Międzynarodowa Wystawa w Bratysławie
 • Międzynarodowa Wystawa w Bratysławie
  Międzynarodowa Wystawa w Bratysławie
 • Międzynarodowa Wystawa w Katowicach
  Międzynarodowa Wystawa w Katowicach
 • Międzynarodowa Wystawa w Katowicach
  Międzynarodowa Wystawa w Katowicach
 • Międzynarodowa Wystawa w Katowicach
  Międzynarodowa Wystawa w Katowicach
 • Międzynarodowa Wystawa w Katowicach
  Międzynarodowa Wystawa w Katowicach
 • PRETTY EYES Asketila (Domicella)
  PRETTY EYES Asketila (Domicella)
 • O HVALA PETRA Asketila (Szarka)
  O HVALA PETRA Asketila (Szarka)
 • O HVALA PETRA Asketila
  O HVALA PETRA Asketila
 • Szarka
  Szarka
 • Międzynarodowa Wystawa w Zielonej Górze
  Międzynarodowa Wystawa w Zielonej Górze
 • Międzynarodowa Wystawa w Zielonej Górze
  Międzynarodowa Wystawa w Zielonej Górze
 • Międzynarodowa Wystawa w Zielonej Górze
  Międzynarodowa Wystawa w Zielonej Górze
 • Wystawa Championów w Lesznie 26 luty 2017r.
  Wystawa Championów w Lesznie 26 luty 2017r.
 • O HVALA PETRA Asketila
  O HVALA PETRA Asketila